Testamente

..................................................................

De flesta avtal är giltiga även om de är muntliga. Dock finns det ett antal undantag där muntliga överenskommelser eller utfästelser som huvudregel inte är gällande.

 

Testamente utgör ett av dessa undantag även om ett testamente inte är ett avtal mellan flera parter utan snarare en ensidig utfästelse.

 

Ett testamente måste enligt huvudregeln uppfylla ett antal formkrav för att vara giltigt.

 

Ett testamente måste enligt huvudregeln

1) Vara upprättat i skrift och undertecknat

av testatorn

 

2) Testators underskrift måste vara bevittnad av två personer som inte är jäviga

 

3) De två vittnena måste vara medvetna om att det är ett testamente som de bevittnat (de behöver dock.inte veta innehållet i testamentet).

 

Om testatorn på grund av sjukdom eller annan nödsituation inte kan upprätta ett testamente som uppfyller formkraven ger ärvdabalken möjlighet att under vissa särskilda omständigheter avge ett s k nödtestamente. Denna mall är avsedd att användas vid upprättandet av ett grundläggande testamente där en testator ensam förordnar om sin kvarlåtenskap.

 

Är du osäker på hur du ska anpassa dokumentmallen till din egen specifika situation är rådet att anlita en advokat eller annan jurist som är specialiserad på denna typ av familjerätt.

 

Du kan läsa mer om testamente på Wikipedias artikel om testamente.